Информация за проекта

Upper page: За проекта

Име на проекта: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”

Акроним: „Heritage for RO-BG Economy”

Договор/Проект: № 15.2.1.034/2016

Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Партньори:
Търговско-промишлена палата Добрич
Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца

Цели на проекта:
– улесняване създаването на общ подход за развитие и приложение на нови модели икономически дейности, чрез устойчиво използване на културното и природно наследство;
– подобряване на туризма в трансграничната зона, чрез разработване на стратегия за бизнес среда опазваща природното и културно наследство;
– създаване на трансгранична структура за подкрепа на бизнеса при прилагането на стратегии, опазващи културното и природно наследство

Бюджет: 348.373, 44 €, от които 296.117,43 € от ЕФРР

Период: февруари 2016 – януари 2018

 

В граничната област на България и Румъния има забележителни природни ресурси, съсредоточени предимно по протежението на река Дунав, със стотици природни резервати, от които 187 в НАТУРА 2000, и на паметници на културата, включително два обекта на ЮНЕСКО в България. Част от тези ресурси са включени в 423те туристически обекта, инвентаризирани наскоро.

Въпреки че са активни бизнес общности, намаляващите икономическите резултати поставят периферните райони на България-Румъния сред най-бедните в ЕС. И в двете страни макроикономическите и местните статистикати показват много бавно възстановяване.

В този контекст, проектът чрез подкрепяне на бизнеса да идентифицира, насърчава и прилага нови начини за използване на културното наследство, покривайки цялата верига от клиенти /турист – фирма – местната общност, в рамките на обща трансгранична стратегия, ще проправи пътя за поддържане на хармонията между културното и историческо наследството и икономиката като по този начин ще подобри туризма в граничната зона. Трансграничният подход е подходящ по отношение на културното наследство, тъй като дава отражение на общата история, докато природното наследство отразява уникалните и общите географски региони, предимно концентрирани по поречието на река Дунав.

Наскоро министерствата на туризма в България и Румъня взеха решение, което стимулира създаването и популяризирането на общи туристически продукти.

Това подкрепя идеята на проекта за съвместен подход, който е най-добрия отговор на глобализацията и културните тенденции в туризма.Румънски език Български език
Харесайте ни във Фейсбук
Програмата Интеррег V-A Румъния-България
logo-interreg_bg1
Посетители
placeholder

Welcome , today is неделя, 11/06/2023